يادداشت روزانه

حسابداری و مدیریت

میان ترم تحقیق در عملیات 1

رشته مدیریت صنعتی  استاد جمشیدیان  26/09/93 ساعت 12 فصول 1 تا 4 به صورت تشریحی 

...
» ادامه متن


امتحانات میان ترم استاد احمدی

اقتصاد و توسعه و برنامه ریزی ساعت 10 مورخه 24/09/93 -- مالیه عمومی ساعت 10 مورخه 26/9/93 -- اصول اقتصاد خرد 26/09/93 ساعت 12

...
» ادامه متن


امتحانات میان ترم استاد سرافرازی

مدیریت تولید  24/09/93  فصل 1 تا 5 ---  آمارو کاربردآن در مدیریت  25/09/93  4 فصل اول

...
» ادامه متن


امتحانات میان ترم استاد دانشور

درس بودجه 23/09/93 ساعت 9 از 7 فصل اول کتاب -- اصول حسابداری 1 23/09/93 ساعت 13 از 6 فصل اول کتاب

...
» ادامه متن


امتحانات میان ترم استاد صدیقی

ریاضیات پایه و مقدمات آمار 1 چهارشنبه مورخه 19/09/93 ساعت 10 برگزار می گردد.

...
» ادامه متن


امتحانات میان ترم استاد رفیعی

ریاضیات پایه و مقدمات آمار 2  تاریخ 23/09/93 ساعت 14 الی 16 -- ضمناً کلاس این 2 درس بجای روز دوشنبه 24/09/93 روز یکشنیه 23/09/93 ساعت 12 الی 14 تشکیل می شود.

...
» ادامه متن


میان ترم مدیریت مالی 1

استاد دانشور 15/09/93 ساعت 9 فصول 2و3و4و5 کتاب

...
» ادامه متن


امتحانات میان ترم استاد یعقوبی

بازاریابی بین الملل  گروه صنعتی و بازرگانی 05/09/93 ساعت 12 ( فصول 1و3و5و6) -- تجارت الکترونیک 2  12/09/93 ساعت 10 کل کتاب -- سمینار مسائل بازاریابی 19/09/93 امتحان بصورت تئوری از جزوه ارائه شده -- شایان ذکر است تمامی کارهای عملی تا تاریخ 30/09/93 تهیه و تحویل داده شود.

» ادامه متن


کلاس جبرانی مبانی سازمان و مدیریت

استاد کاظمی 02/09/93 ساعت 8 تا 12

...
» ادامه متن


امتحانات میان ترم استاد آزادی

 پژوهش عملیاتی 02/09/93 از فصل 1 تا 4 کتاب -- ریاضی و کاربرد آن در مدیریت 09/09/93 کل کتاب امتحانات در ساعت کلاس برگزار می گردد.

...
» ادامه متن


میان ترم تجارت الکترونیک 1

استاد سرافرازی 03/09/93 ساعت 14 از 3 فصل اول کتاب

...
» ادامه متن


میان ترم مبانی سازمان و مدیریت

استاد کاظمی 27/08/93 ساعت 930 تا پایان فصل 4 کتاب

...
» ادامه متن


میان ترم بازاریابی و مدیریت بازار

استاد یعقوبی برای دانشجویان گروه مدیریت صنعتی 21/08/93 ساعت 10 از 5 فصل اول کتاب برگزار می گردد.

...
» ادامه متن


کلاس مدیریت منابع انسانی

استاد کاظمی درتاریخ های 25/09/93 و 09/10/93 ساعت 8 الی 12 برگزار می گردد.

...
» ادامه متن


ادبیات

امتحانات میان ترم استاد کیانی

معانی و بیان 1 فصول 1 و 2 ساعت 10  و سبک شناسی 1 نظم فصول 1و2و3 ساعت 13  تاریخ امتحانات 20/09/93

...
» ادامه متن


کلاس جبرانی و میان ترم مخزن الاسرار

استاد نظری روز سه شنبه 18/09/93 ساعت 14 تا پایان صفحه 55 کتاب

...
» ادامه متن


میان ترم آیین نگارش 2

استاد هرویان 12/09/93 ساعت کلاس تا آخر صفحه 64

...
» ادامه متن


میان ترم ادبیات معاصر 2

استاد چمنی 11/09/93 ساعت 14

...
» ادامه متن


درس کارگاه ویراستاری 1

جهت واحد عملی درس کارگاه ویراستاری 1 به استاد ابتدایی درروزهای  شنبه رجوع کنید.

...
» ادامه متن


برنامه دروس اضافه شده 3

درس رودکی ومنوچهری(پیشگامان نظم فارسی) با استاد ابتدایی ، شنبه ها در تاریخ های 15/9/93 و22/9/93 و29/9/93 درساعت های 12 الی 14 و درس تاریخ بیهقی(متون نثر1 متون ادبی تاریخی با تاکید... ) در همین تاریخ ها و در ساعت 14 الی 16 برگزار خواهد شد.

...
» ادامه متن


برنامه دروس اضافه شده 2

درس قرائت عربی 5 با استاد فقیر تیموری از 6/9/93 هر هفته پنج شنبه ها ساعت 12 الی 14 برگزار میشود ودرس عربی 1 قسمت اول (قواعد ومتون) در همین تاریخ ها ودر ساعت 14 الی 16 برگزار می گردد.

...
» ادامه متن


برنامه دروس اضافه شده 1

درس معانی وبیان 1(بلاغت 1) با استاد کیانی پور در تاریخ های پنج شنبه 6/9/93 و 20/9/93 در ساعت 10 الی 13 و درس سبک شناسی 1 نظم در همین تاریخ ها در ساعت 13 الی 16 برگزار می شود.

...
» ادامه متن


میان ترم زبان تخصصی 2

استاد اسماعیل جامی 11/09/93 ساعت 14

...
» ادامه متن


کلاس نظامی استاد نظری

در روز پنجشنبه  تاریخ 15/08/93  تشکیل نمی شود جبرانی در جلسه بعدی کلاس مشخص می شود.

...
» ادامه متن


علوم اجتماعی

امتحانات میان ترم استاد دامن پاک

ریاضیات پایه 12/09/93 ساعت 10 (4 فصل اول کتاب ) -- ریاضیات در برنامه ریزی 12/09/93 ساعت 14 ( 3 فصل اول کتاب )

...
» ادامه متن


میان ترم کلیات حقوق

استاد اسماعیل زاده 04/09/93 از کل کتاب

...
» ادامه متن


امتحانات میان ترم استاد تابعی

تاریخ 01/09/93 ساعت کلاسی دروس : کاربرد جمعیت شناسی فصول 1 و 2 -- نطریه های جامعه شناسی فصول 1 و 3 -- ارتباط جمعی تا صفحه 100 کتاب

...
» ادامه متن


کلاس جبرانی جامعه شناسی جهان سوم

استاد قریشی شنبه 10/08/93 ساعت 1230

...
» ادامه متن


عدم تشکیل کلاس استاد عزیزی

کلاسهای استاد عزیزی در تاریخ 15/07/93 تشکیل نمی شود جبرانی متعاقبا اعلام می شود.

...
» ادامه متن


الهیات

امتحانات میان ترم استاد باخدا

نهج البلاغه 25/09/93 ساعت 11 تا صفحه 90 کتاب -- زبان 1  دروس 4و5و6   25/09/93 ساعت 13

...
» ادامه متن
امتحانات میان ترم استاد صالحی

تاریخ تحلیلی صدر اسلام 19/09/93 ساعت 13 تا صفحه 100 کتاب --- زبان تخصصی 3  19/09/93 ساعت 10 دروس 1 تا 6 کتاب

...
» ادامه متن
امتحانات میان ترم استاد گل صنم لو

 میان ترم مجدد قواعد فقه 2 از تمامی فصول کتاب 20/09/93 ساعت 1130 ---- اهل البیت در قرآن و حدیث  18/09/93 ساعت 1330 از کل کتاب

...
» ادامه متن
امتحانات میان ترم دروس جدید استاد برات زاده

تاثیر قرآن در پیدایش علوم عربی ساعت 8  از ابتدای کتاب تا صفحه 98 -- تاریخ قرآن 2 ساعت 10 از صفحه 247 تا 376 -- شناحت نهج البلاغه 2 ساعت 12 تا ابتدای صفحه 100 -- فقه الحدیث 2 ساعت 14 فصول 3و4و5و6و7  -- تفسیر ترتیبی 4  ساعت 10  -- شناخت نهج البلاغه 1  ساعت 12 تا صفحه 100 ...
» ادامه متن

کلاسهای جدید استاد برات زاده

تاثیر قران د رپیدایش علوم زبان عربی 11/09/93 و 18/09/93 ساعت 8 الی 10 -- تاریخ قرآن 2   11/09/93 و 18/09/93 ساعت 10 الی 12  -- شناخت نهج البلاغه 2  11/09/93 و 18/09/93 ساعت 12 الی 14 -- فقه الحدیث 2   11/09/93 و 18/09/93 ساعت 14 الی 16
 

...
» ادامه متن
کلاسهای جدید استاد صالحی

زبان تخصصی3گرایش علوم قرآن وحدیث 05/09/93 و 12/09/93 و 19/09/93 ساعت 8 الی 12 -- تاریخ تحلیلی صدراسلام  05/09/93 و 12/09/93 و 19/09/93 ساعت 12 الی 14

...
» ادامه متن
میان ترم درک مفاهیم متون عربی

استاد خدادادی در تاریخ 12/09/93 ساعت کلاس برگزار می گردد.

...
» ادامه متن
امتحانات میان ترم استاد هاشم پور

بلاغت 13/09/93 ساعت 10 کل کتاب -- قرائت و درک متون تفسیری 20/09/93 کل جزوه ساعت 10 -- نحو کاربردی 3  20/09/93 ساعت 8 از درس 6 تا 12

...
» ادامه متن
امتحانات میان ترم استاد توانا

تاریخ امتحانات 04/09/93 دروس : مکاتب و روشهای تفسیر قرآن 2 تا صفحه 200 کتاب ساعت 11 -- کلیات علم رجال تا صفحه 94 کتاب ساعت 11 -- تفسیر موضوعی 2 تا صفحه 129 کتاب ساعت 13 -- تفسیر ترتیبی 2 تا  سوره حج از المیزان ساعت 14

 
» ادامه متن
امتحانات میان ترم استاد اسماعیل زاده

کلیات حقوق 04/09/93 صفحه 50 تا 150 کتاب -- تاریخ فقه و فقها 04/09/93 کل کتاب -- اصول فقه 1  11/09/93 تا صفحه 150 کتاب -- اصول فقه 2  18/09/93 تا صفحه 155 کتاب

 
 
میان ترم استاد گل صنم لو

برای امتحان میان ترم دروس اهل البیت در قرآن و حدیث و قواعد فقه 2 دانشجویان ملزم به ارائه کنفرانس در کلاس می باشند.

...
» ادامه متن
میان ترم کلام 1

استاد نجفی توسلی 19/08/93 ساعت 10 فصول 3 و 4

...
» ادامه متن
امتحانات میان ترم استاد صفدرزاده

تاریخ 26/08/93 : فقه تطبیقی 1 ساعت 830  حقوق تطبیقی ساعت 930 فقه 5 ساعت 10 --- تاریخ 03/09/93 : حقوق تجارت ساعت 8 آیین دادرسی کیفری ساعت 845 فقه تطبیقی 2 ساعت 845 آیین دادرسی مدنی ساعت 930 فقه 2 ساعت 11 --- تاریخ 10/09/93 فقه 4 ساعت 830 حقوق بین الملل ساعت 830 فقه 6 ساعت 9 حقوق جزا ساعت 9

...
» ادامه متن
میان ترم آشنایی با ادیان بزرگ

استاد صالحی 21/08/93 ساعت 10 فصول 8 و 9 کتاب

...
» ادامه متن
کلاس منطق 1 و تاریخ فلسفه اسلامی 2

استاد شهیدی به جای تاریخ 08/09/93 در تاریخ 29/08/93 در همان ساعت قبلی برگزار می گردد.

...
» ادامه متن
میان ترم حقوق ثبت

استاد صفدرزاده 19/08/93 ساعت 930 

...
» ادامه متن
کلاس کلام 1 استاد نجفی توسلی

در تاریخ های 17/08/93 و 24/08/93 و 08/09/93  ساعت 12 تا 16 در کلاس 202 تشکیل می شود.

...
» ادامه متن
امتحانات میان ترم استاد برات زاده

مبانی نقد و فهم حدیث تا آخر فصل 4 صفحه 103 -- آشنایی با علوم قرآن و حدیث تا صفحه 102 کتاب آموزش علوم قرآنی -- تفسیر ترتیبی 4 (سوره رحمن و 54 آیه اول سوره واقعه ) تمامی امتحانات در تاریخ و ساعت کلاس برگزار می گردد.

...
» ادامه متن
میان ترم زبان تخصصی 2

استاد صالحی 07/08/93 برگزار می گردد.

...
» ادامه متن
امتحانات میان ترم استاد توانا

علوم قرآنی 2 تا صفحه 285 کتاب (اعجاز قرآن) ساعت 10 -- علوم قرآنی 4 مبحث نسخ تا ابتدای حدیث 11 ساعت 12 -- تاریخ تفسیر 1 تا صفحه 112 کتاب ساعت 14 -- تاریخ تفسیر 2 تا صفحه 313 کتاب ساعت 1530 تاریخ تمامی امتحانات 19/08/93 می باشد.

...
» ادامه متن
عدم تشکیل کلاس

کلاسهای استاد باخدارودی در تاریخ 08/07/93 تشکیل نمی شود جبرانی متعاقبا اعلام می شود.

...
» ادامه متن

جغرافیا

میان ترم ریاضیات 2

استاد دامن پاک 12/09/93 ساعت 10 فصل 5 کتاب بضورت تستی و تشریحی

...
» ادامه متن
میان ترم ریاضی مقدماتی

استاد دامن پاک 12/09/93 ساعت 10 ( 4 فصل اول )

...
» ادامه متن
میان ترم مخاطرات محیطی

استاد دامن پاک 04/09/93 ساعت 12 از 4 فصل اول کتاب

...
» ادامه متن
دریافت فایل امتحانات میان ترم بصورت یکجا

جهت دریافت فایل کلیک کنید ...

...
» ادامه متن
عدم تشکیل کلاس

تمامی  کلاسهای استاد تکلو فردا 11/08/93 تشکیل نمی شود جبرانی متعاقبا اعلام می شود/.

...
» ادامه متن
تغییرات کلاسهای استاد زوری

جغرافیای سیاسی ایران در تاریخ های 3/08/93 و 17/08/93 و 01/09/93 ساعت 10 الی 12 برگزار می شود. کاربرد آمار در برنامه ریزی شهری در تاریخ های 03/08/93 و 17/08/93 و 01/09/93 ساعت 8 الی 10 برگزار می شود .  آمار احتمالات در تاریخ های 03/08/93 و 17/08/93 و 01/09/93 ساعت 12 الی 14 و در تاریخ 15/09/93 ساعت 8 الی 12 برگزار می شود.

...
» ادامه متن
عدم تشکیل کلاس

کلاسهای استاد دامن پاک در تاریخ 08/07/93 تشکیل نمی شود جبرانی متعاقبا اعلام می شود.

...
» ادامه متن

کامپیوتر و IT

ریاضی

قابل توجه دانشجویانی که درس پروژه دارند

جهت درس پروژه روز های سه شنبه ساعت 11 صبح به آقای صدیقی مراجعه نمایید.

...
» ادامه متن
امتحانات میان ترم

گراف -- آموزش ریاضی 2-- آنالیز 1 -- آنالیز3-- آنالیز عددی 1-- آنالیز عددی 2-- تحقیق در عملیات 1-- تحقیق در عملیات 2-- فلسفه علم ریاضی-- تاریخ ریاضی-- جبر 2-- ساختمان داده ها-- سری زمانی 1-- ذخیره وبازاریابی اطلاعات-- آمار 1  در تاریخ سه شنبه 18 آذرماه 93 راس ساعت 13 بعد ...
» ادامه متن

زمین شناسی

کشاورزی

میان ترم آفات و بیماریهای گیاهی

استاد جام الاحمدی 29/09/93 ساعت 14

...
» ادامه متن
میان ترم رابطه آب و خاک و گیاه

استاد احمدی بنکدار 27/09/93 ساعت 14 تا آخر فصل 6

...
» ادامه متن
میان ترم اصول اقتصاد کلان

استاد احمدی 26/09/93 ساعت 14

...
» ادامه متن
میان ترم درس گیاه شناسی 1

استاد اربابی  25/09/93 ساعت 12 تا پایان فصل 6 کتاب

...
» ادامه متن
میان ترم درس فیزیولوژی گیاهان

استاد اکبری  24/09/93 ساعت 10  از 6 فصل اول کتاب

...
» ادامه متن
میان ترم ریاضی 1

استاد عرفانیان 25/09/93 ساعت 9

...
» ادامه متن
امتحانات میان ترم استاد نوبهار

اصول ترویج و آموزش کشاورزی  20/09/93 ساعت 1230 فصول 1 تا 6 کتاب  امتحان به صورت تستی می باشد.

...
» ادامه متن
میان ترم درس آشنایی با دامپروری ایران

با استاد مهاجری درتاریخ 24/09/93  ساعت 14  برگزارمی گردد.

...
» ادامه متن
کلاس جبرانی درس فیزیولوژی گیاهان زراعی

 استاد اکبری پنج شنبه 13/9/93 ساعت 10 صبح برگزار می گردد.

...
» ادامه متن
میان ترم کنترل بیماریهای گیاهی

استاد غرابادیان  16/09/93 ساعت 9 فصول 3و9و10 کتاب بیماریهای  گیاهی دکتر اخوت -- ضمناً دانشجویان این درس فقط تا تاریخ 16/09/93 مهلت دارند تا تحقیق ، ارائه سمینار و نمونه گیاهی خود را تحویل دهند.

...
» ادامه متن
میان ترم فیزیولوژی پس از برداشت

استاد غرابادیان 12/09/93 ساعت 9 ( فصول 4 و 5 )

...
» ادامه متن
میان ترم اقتصاد کشاورزی

استاد احمدی  06/09/93 ساعت 12 ( تا آخر فصل 4 کتاب )

...
» ادامه متن
میان ترم ژنتیک

استاد نقش بندی چهارشنبه 12/09/93 ساعت 10 از 5 فصل اول کتاب

...
» ادامه متن
میان ترم درس ازدیاد نباتات

استاد کلالی 29/09/93 ساعت 12 از فصل 1 تا آخر فصل 8 کتاب

...
» ادامه متن
بازید در آزمایشگاه ازدیاد نباتات

استاد کلالی در تاریخ  شنبه 15/09/ 93  ساعت 11 از محل دانشگاه انجام می شود و حضور تمامی دانشجویان الزامی است .

...
» ادامه متن
امتحانات میان ترم دروس ریاضی

دروس آمار2، اقتصاد ریاضی و روش تحقیق در اقتصاد کشاورزی روز دوشنبه مورخ 17/9/93 راس ساعت 13 برگزار میگردد.(کلاس 205)

...
» ادامه متن
امتحان میان ترم درس بیمه محصولات کشاورزی

استاد مهاجری روز دوشنبه 17/9/93 ساعت 14 برگزار میشود.

...
» ادامه متن
درس ایستایی

پنج شنبه ها ساعت 10 صبح با استاد مدرس احمدی برگزار می شود.شروع اولین جلسه 6/9/93 خواهد بود.

...
» ادامه متن
درس اصول اصلاح نباتات و آز

به آقای مهندس مهاجری واگذار گردید.این کلاس در همان تاریخها و در ساعت 14 الی 16 برگزارمی شود.

...
» ادامه متن
کلاس درس شیمی عمومی

استاد قدیمی از روزهای شنبه ساعت 14 به روزهای سه شنبه ساعت 8 منتقل شد و میان ترم در تاریخ 8/09/93 ساعت کلاس از 4 فصل اول کتاب برگزار می گردد.

...
» ادامه متن
کلاس درس میوه های گرمسیری

استاد نستری از روزهای یکشنبه به روزهای سه شنبه ساعت 8 الی 12 منتقل شد . امتحان میان ترم 25/09/93 ساعت کلاس از صفحه 60 تا پایان صفحه 191 کتاب

...
» ادامه متن
میان ترم درس طرح آزمایشات کشاورزی

استاد نستری 01/09/93 ساعت کلاس

...
» ادامه متن
میان ترم زراعت غلات

استاد عزت احمدی 29/08/93 ساعت 8 الی 10 فصول 1 - 5 کتاب

...
» ادامه متن

روانشناسی

امتحانات میان ترم استاد رضوی

بهداشت رواني تاريخ 25 آذر ماه  ساعت 13 --- ارزشيابي شخصيت تاريخ 25 آذر ماه ساعت 14

...
» ادامه متن
ميان ترم نظريه هاي مشاوره و روان درماني 2

استاد يوسفي تاريخ 18/09/93 ساعت 12 (فصول 3 و 8 )

...
» ادامه متن
ميان ترم روانشناسي هوش و سنجش آن

استاد كبوداني  تاريخ 25 /09/93 ( تا پايان فصل 4)

...
» ادامه متن
دریافت فایل تاریخ و ساعت امتحانات میان ترم استاد شخمگر

دریافت فایل تاریخ و ساعت امتحانات میان ترم استاد شخمگر

...
» ادامه متن
كلاس جبراني درس روانشناسي تجربي

استاد شخمگر تاريخ 17/09/93 ساعت 14-10

...
» ادامه متن
امتحانات ميان ترم استاد كبوداني

روانشناسي اجتماعي تاريخ 24/09/93 تا پايان فصل 4 --  وانشناسي شخصيت تاريخ 24/09/93 تا پايان فصل 5

...
» ادامه متن
برنامه كلاسي روانشناسي هوش و سنجش آن

استاد كبوداني تاريخ هاي 27/08/93 -  04/09/93 – 11/09/93 – 18/09/93 – 25/09/93  ساعت 16-12

...
» ادامه متن
امتحانات ميان ترم استاد سلجوقي

روانشناسي تربيتي تاريخ 05/09/93 ساعت 12 (7 فصل اول ) -- مهارت هاي ارتباطي كلاس 06/09/93 ساعت 12( فصل هاي 1 -2 -3 -6 )

...
» ادامه متن
امتحانات ميان ترم استاد يوسفي

نظريه هاي مشاوره و روان درماني ( رشته روانشناسي ) تاريخ 18/09/93 ساعت 12-10 (4 فصل اول )-- مشاوره گروهي تاريخ 18/09/93 ساعت 16-14 (4 فصل اول )

...
» ادامه متن
امتحانات ميان ترم استاد غلامي

زبان تخصصي مشاوره و راهنمايي روز دوشنبه تاريخ 10/09/93 ساعت 10 -- متون زبان تخصصي 1 روز دوشنبه تاريخ 17/09/93 ساعت 8 -- متون زبان تخصصي 2 روز دوشنبه تاريخ 17/09/93 ساعت 10

...
» ادامه متن
امتحانات میان ترم استاد زحمتکش

مسائل جوانان و نوجوانان در ایران  08/09/93 ساعت 12 ( 7 فصل اول کتاب ) -- مدیریت مراکز راهنمایی و مشاوره 08/09/93 ساعت 13 ( 7 فصل اول کتاب) -- مبانی و اصول راهنماییو مشاوره  15/09/93 ساعت 12 فصول 9و10و11و12 -- راهنمایی و مشاوره شغلی  15/09/93 ساعت 14 ( 7فصل اول )

...
» ادامه متن
امتحانات میان ترم استاد حمیدتیموری

روانشناسی جنایی 20/09/93 ساعت 10 تا آخر فصل 5 کتاب -- روانشناسی مدیریت 20/09/93 ساعت 8 تا صفحه 140 کتاب

...
» ادامه متن
امتحانات میان ترم استاد نجفی توسلی

كليات فلسفه (بخش 2 و 3)  تاريخ 19/09/93 ساعت 8 -- انسان از ديدگاه اسلام (فصل 4 و 5)  تاريخ 19/09/93 ساعت 9 -- معرفت شناسي (فصل 4 تا 8 )  تاريخ 19/09/93 ساعت 10

...
» ادامه متن
امتحانات میان ترم استاد رهنما

تاريخچه و مكاتب روانشناسي 15/09/93 ساعت 14 (تا پايان فصل 4) -- روانشناسي مرضي كودك 08/09/93 ساعت 12 (كتاب حسين آزاد فصل هاي 2 و 9) -- فيزيولوژي اعصاب و غدد 15/09/93 ساعت 12 (تا پايان فصل 7) -- مقدمات روانشناسي سلامت 5/09/93 ساعت14 (تا پايان فصل 5)

...
» ادامه متن
کلاسهای جبرانی استاد رهنما

 درس تاريخچه و مكاتب روانشناسي 19/08/93 ساعت 16-12 و 01/09/93 ساعت 16-14 -- درس روانشناسي مرضي كودك تاريخ 01/09/93 ساعت 14-12 و 06/09/93 ساعت 12-8

...
» ادامه متن
میان ترم استاد قالیباف

درس روانسنجی تاریخ 05/09/93 ساعت 14

...
» ادامه متن
ساعات حضور درس پايان نامه استاد شخمگر

تاريخ هاي 28/07/93- 05/08/93- 18/08/93- 19/08/93- 25/08/93- 03/09/93- 23/09/93- 24/09/93- 25/09/93 ساعت 14-12

...
» ادامه متن
ساعات حضور اساتيد درس پايان نامه 2
استاد رضوي دوشنبه هر هفته ساعت 16-14 (ساختمان فاز سه فرهنگيان) -- استاد رهنما يكشنبه هر هفته ساعت 16-14 (ساختمان فاز سه فرهنگيان)
 
...
» ادامه متن
ساعات حضور اساتيد درس پايان نامه 1
استاد يوسفي چهارشنبه هر هفته ساعت 10-8 -- استاد ايوبي پنج شنبه هر هفته ساعت 14-8 -- استاد حميد تيموري پنج شنبه هر هفته ساعت 14-12 -- استاد زحمتكش چهارشنبه هر هفته ساعت 16-14
 
...
» ادامه متن
برنامه كلاسي مقدمات روانشناسي سلامت استاد رهنما
تاريخ 27/08/93 – 25/09/93 ساعت 16-14 كلاس 205 -- تاريخ 18/08/93 – 25/08/93 ساعت 16-14 كلاس 103
 
...
» ادامه متن
كلاسهاي استاد غلامي

كلاسهاي استاد غلامي از شنبه به دوشنبه (كلاس 301) انتقال يافت.

...
» ادامه متن

حقوق

کلاس جبرانی استاد احمدی آهنگرانی

جزای عمومی 1 26/09/93 ساعت 1230 تا 16  --  آیین دادرسی کیفری 1 27/09/93 ساعت 11 تا 16 -- میان ترم  آیین دادرسی کیفری 1   27/09/93 ساعت 1530

...
» ادامه متن
امتحانات میان ترم استاد گل صنم لو

عربی 26/09/93 کل کتاب ساعت 14 -- آیات الاحکام 26/09/93 ساعت 14 کل کتاب -- متون فقه 2  26/09/93 ساعت 14  کل کتاب

...
» ادامه متن
امتحانات میان ترم استاد احمدی

مالیه عمومی  26/09/93 ساعت 12 -- مبانی علم اقتصاد 27/09/93 ساعت 11

...
» ادامه متن
میان ترم استاد عارفی نیا

مدنی 4  23/09/93 ساعت 14 از اول کتاب تا آخر بحث شرایط ضرر -- تجارت 3  23/09/93 ساعت 14 از ماده 223 تا 292

...
» ادامه متن
امتحانات میان ترم استاد احمدی آهنگرانی

19/09/993 مقدمه علم حقوق ساعت 1530 و آیین دادرسی کیفری ساعت 1330  ----  25/09/93 جزای عمومی 1  و جزای عمومی 3 و جزای اختصاصی 1 ساعت 11  و جزای اختصاصی 2 ساعت 1530 ---- 26/09/93 جرم شناسی ساعت 12

...
» ادامه متن
جبرانی کلاسهای استاد رنجبر

آیین دادرسی مدنی 1 تاریخ 09/09/93 ساعت 10 تا 12 -- مدنی 3 تاریخ 16/09/93 ساعت 10 تا 12 -- مدنی 5 تاریخ 17/09/93 ساعت 12 تا 14 -- آیین دادرسی مدنی 2 تاریخ 10/09/93 ساعت 12 تا 14

...
» ادامه متن
امتحانات میان ترم استاد عارفی

تجارت 1 15/09/93 ساعت 14  -- تجارت 2  16/09/93 ساعت 14

...
» ادامه متن
کلاس جبرانی مبانی علم اقتصاد

استاد احمدی در تاریخ 03/09/93 ساعت 14 الی 16 برگزار می گردد.

...
» ادامه متن
میان ترم مجدد حقوق بین الملل عمومی 2

استاد محمدی در تاریخ 19/09/93 ساعت 10 الی 12 برگزار می گردد.

...
» ادامه متن
امتحانات میان ترم استاد اسماعیل زاده

متون فقه 3  04/09/93 تا صفحه 130 کتاب -- متون فقه 4  18/09/93 تا اول قصاص -- قواعد فقه 1  11/09/93 تا اول قاعده اتلاف

...
» ادامه متن
کلاس متون حقوقی 1

استاد محمدی در تاریخ 28 آبان برگذار نمیشود و جبرانی در تاریخ 19 آذر از ساعت 12 تا 16 برگذار میشود.

...
» ادامه متن
امتحانات میان ترم استاد صفدرزاده

تاریخ 26/08/93  اصول فقه ساعت 830 متون فقه 1 ساعت 11

...
» ادامه متن
امتحانات میان ترم استاد رنجبر

حقوق اداری 2 تاریخ 25/08/93 ساعت 14 -- مدنی 3 تاریخ 02/09/93 ساعت 14 -- مدنی 5 تاریخ 10/09/93 ساعت 8 -- آئین دادرسی مدنی 1 تاریخ 16/09/93 ساعت 12 -- آئین دادرسی مدنی 2 تاریخ 24/09/93 ساعت 12

...
» ادامه متن
کلاسهای جدید استاد احمدی آهنگرانی

حقوق جزای عمومی 3 ( 15/08/93  و 22/08/93 ساعت 10 تا 12 و 15/09/93 و 18/09/93 ساعت 12 تا 16 ) -- حقوق جزای اختصاصی 2 ( 15/08/93 و 22/08/93 ساعت 12 تا 14 و 16/09/93 و 25/09/93 ساعت 12 تا 16 ) -- جرم شناسی ( 13/09/93 ساعت 10 تا 12 و 20/09/93 و 26/09/93 ساعت 10 تا 14 )

...
» ادامه متن
حقوق بین الملل عمومی 2

استاد محمدی در تاریخ 05/09/93 و 12/09/93 تشکیل نمی گردد جبرانی آن در اطلاعیه های قبلی روی سایت اعلام شده است جلسه آخر در تاریخ 19/09/93 برگزار می گردد.

...
» ادامه متن
کلاسهای استاد احمدی آهنگرانی

در تاریخ های 4 و 5 آذر ماه تشکیل نمی گردد. جبرانی آن به شرح زیر 23/09/93 جزای عمومی 1 ساعت 10 تا 12 و مقدمه علم حقوق ساعت 12 تا 14 --- 24/09/93 حقوق جزای اختصاصی 1 ساعت 10 تا 12 و آیین دادرسی کیفری 1 ساعت 12 تا 14

...
» ادامه متن
کلاسهای استاد احمدی آهنگرانی

در تاریخ های 27 و 28 آبان ماه تشکیل نمی گردد. جبرانی آن به شرح زیر 17/09/93 جزای عمومی 1 ساعت 10 تا 12 و مقدمه علم حقوق ساعت 12 تا 14 -- 19/09/93 حقوق جزای اختصاصی 1 ساعت 10 تا 12 و آیین دادرسی کیفری 1 ساعت 12 تا 14

...
» ادامه متن
جابجایی کلاسهای استاد آگاه

تمامی کلاسهای استاد آگاه با استاد احمدی آهنگرانی برگزار می گردد تاریخ کلاسهای متعاقبا اعلامی می گردد.

...
» ادامه متن
میان ترم حقوق بین الملل عمومی 2

استاد محمدی 14/08/93 ساعت 12 الی 14 ( بخش حقوق دریاها و حقوق هوا و فضا از صفحه 280 تا 386 ) که امتحان و جبرانی کلاس تاریخ 12/09/93 می باشد.

...
» ادامه متن
کلاس جبرانی استاد محمدی

حقوق بین الملل عمومی 1 ساعت 2 تا 16 چهارشنبه 7 آبان -- حقوق بین الملل عمومی 2 ساعت 12 تا 14 چهارشنبه 07/08/93 که جبرانی تاریخ 12/09/93  می باشد.

...
» ادامه متن
امتحان میان ترم حقوق بین الملل عمومی 1

استاد محمدی 7ساعت 12 تا 14 چهارشنبه 7 آبان، از صفحه 73 تا صفحه 197

...
» ادامه متن
کلاس جبرانی متون حقوقی 1

استاد محمدی ساعت 10 تا 12 چهارشنبه 7 آبان، و امتحان میان ترم در همان تاریخ  از فصهای 19و20و21و22

...
» ادامه متن
کلاس جبرانی حقوق اساسی 1

استاد محمدی ساعت 8 تا 10 چهارشنبه 7 آبان، و امتحان میان ترم در همان تاریخ از فصلهای 1و2و3و4

...
» ادامه متن
کلاس جبرانی حقوق بین الملل عمومی 2

استاد محمدی در تاریخ 30/07/93 ساعت 14 الی 16 تشکیل می شود این کلاس جبرانی تاریخ 05/09/93 می باشد.

...
» ادامه متن
کلاس حقوق بین الملل عمومی 2

اولین جلسه کلاس حقوق بین الملل عمومی 2 استاد محمدی در تاریخ 23/07/93 ساعت 14 الی 16 در کلاس 204 برگزار می گردد این کلاس جبرانی کلاس 05/09/93 می باشد.

...
» ادامه متن

مترجمی زبان

ميان ترم دستور و نگارش 2

 استاد احمدي تاريخ 04/09/93 بخش هاي 1 -2 -3   تاريخ 11/09/93 بخش هاي 4 -5 -6    تاريخ 18/09/93  بخش هاي 7 – 8 -  9 

...
» ادامه متن

کلیه رشته ها

میان ترم فارسی عمومی
استاد ابتدایی 93/09/29 ساعت 11 ...
» ادامه متن
میان ترم فارسی عمومی

استاد بهرامی نیا  یکشنبه 16/09/93 ساعت 14 تا صفحه 160 کتاب

...
» ادامه متن
درس آشنایی با دفاع مفدس

کلاس درس آشنایی با دفاع مقدس با استاد حسن زاده  روزهای یکشنبه ساعت 13 الی 15 برگزار می گردد.

...
» ادامه متن
میان ترم فارسی عمومی

استاد دلیری نیا دوشنبه  24/09/93 ساعت 8  تا ابتدای درس 18

...
» ادامه متن
میان ترم زبان عمومی

استاد غلامی یکشنبه 16/09/93 ساعت 10 برگزار می گردد.

...
» ادامه متن
میان ترم زبان عمومی

استاد آزادی 03/09/93 ساعت کلاس

...
» ادامه متن
میان ترم زبان عمومی

استاد اسماعیل جامی 18/09/93 ساعت 8 الی 10 و ساعت 10 الی 12 

...
» ادامه متن