تیتریک


حسابداری و مدیریت

میان ترم استاد کمال احمدی

حسابرسی 2   05/02/94 ساعت 10 تا پایان فصل 5 ----- مباحث جاری در حسابداری  17/02/94 تا صفحه 128 کتاب ساعت 12 

...
» ادامه متن


میان ترم حسابداری مالیاتی

استاد علامه 22/02/94 ساعت 9 از فصول 2و3و5و8و 13

...
» ادامه متن


امتحانات میان ترم استاد یعقوبی

تجارت الکترونیک 2    13/02/94 ساعت 14  از فصل 6 به بعد کتاب ---- حقوق تجارت  27/02/94 ساعت 12 باب اول و دوم تا صفحه 204 ---- ضمنا  زمان  تحویل کارهای عملی مربوط به سمینار و پروژه و تجارت 2 را تا 15/03/94 می باشد.

...
» ادامه متن


میان ترم پژوهش عملیاتی

استاد زرقی  08/2/94 ساعت 10

...
» ادامه متن


میان ترم زبان تخصصی رشته مدیریت صنعتی

استاد اسماعیل جامی 22/02/94 ساعت 10

...
» ادامه متن


میان ترم حسابرسی 1

استاد کمال احمدی 05/02/94 ساعت 10 تا پایان فصل 5 کتاب

...
» ادامه متن


میان ترم ریاضی 1

استاد نظریان  06/02/94 ساعت 8  تا پایان فصل سوم کتاب

...
» ادامه متن


میان ترم مبانی سازمان و مدیریت

استاد کاظمی 03/02/94 ساعت 9 تا اول فصل 5 کتاب

...
» ادامه متن


علوم اجتماعی

جامعه شناسی روستایی

با استاد تابعی ساعت 10تا12 در تاریخهای کلاس برگزار می گردد.

...
» ادامه متن


نظریه های جامعه شناسی 2

با استاد تابعی ساعت 8 تا  10 درتاریخهای کلاس برگزار می گردد.

...
» ادامه متن


تاریخ کلاسهای مبانی

به 8اردیبهشت ساعت 16 ---  15اردیبهشت ساعت 16 --- 29 اردیبهشت ساعت  16 تغییر یافت .

...
» ادامه متن


تاریخ کلاسهای جمعیت شناسی ایران

 با استاد تابعی به  8اردیبهشت ساعت 16 -- 15اردیبهشت ساعت 16 ---  29 اردیبهشت ساعت 16 تغییر یافت . 

...
» ادامه متن


جبرانی کلاسهای استاد اورعی و استاد تابعی

در تاریخهای 15 و 16 اردیبهشت برگزار می گردد.

...
» ادامه متن


عدم تشکیل کلاسهای استاد تابعی و استاد اورعی

در تاریخ های 19/12/93 و 20/12/93 کلاسهای استاد تابعی و استاد اورعی تکشیل نمی شود.

...
» ادامه متن


الهیات

امتحانات میان ترم استاد صالحی

قرآن و خاورشناسان 06/02/94 ساعت 10 از فصل 1 تا 7 کتاب ---- شناخت نهج البلاغه 2  07/02/94 ساعت 12 ---- جوامع حدیثی 07/02/94 ساعت 12 --- زبان تخصصی 3  09/02/94 ساعت 12 

...
» ادامه متن


امتحانات میان ترم استاد توانا

علوم بلاغی 16/02/94 ساعت 10  از نصف کتاب --- تاریخ حدیث 09/02/94 ساعت 10 تا صفحه 100 کتاب ---- علوم قرآنی 3  09/02/94 ساعت 14 تا صفحه 151 کتاب ---- تفسیر ترتیبی 3 09/02/94 ساعت 16  سوره یس ----- تاریخ تفسیر2  09/02/94 ساعت 12 تا صفحه 300 کتاب

...
» ادامه متن


امتحانات میان ترم استاد برات زاده

تاریخ امتحانات 10/02/94 : مفردات قرآن تا صفحه 111 کتاب ساعت 8 ---- مکاتب تفسیری 2 از صفحه 105 تا 200 کتاب ساعت 10 --- درایه الحدیث از صفحه 54 تا 211 ساعت 10 --- علوم قرآنی 1 تا صفحه 106 کتاب ساعت 12 --- علوم قرآنی 2 از صفحه 225 تا 370 کتاب ساعت 12 --- علوم قرآنی 4 از صفحه 250 ت ...
» ادامه متنامتحانات میان ترم استاد نجفی توسلی

کلام 2  09/02/94 ساعت 12 --- منطق 2  16/02/94 ساعت 11 از صفحه 9 تا 105 کتاب ---- منطق جدید 2   23/02/94 ساعت 12

...
» ادامه متن


امتحانات میان ترم استاد اسماعیل زاده

تاریخ امتحانات  01/02/94  : اصول فقه 1 ساعت 12 از صفحه 40 تا 165 کتاب ---- مبادی فقه و اصول  ساعت 13 از اول تا صفحه 135 کتاب ---- حقوق کار ساعت 14 کل کتاب

...
» ادامه متن


امتحانات میان ترم استاد صفدرزاده

تاریخ امتحانات  01/02/94  آیین دادرسی مدنی   ساعت 830  ---  تجارت الکترونیک  ساعت 9 ---- مباحثی از حقوق مدنی  و فقه تطبیقی 2  ساعت 10

...
» ادامه متن


میان ترم نحو کاربردی 4

استاد هاشم پور  30/01/94 ساعت 8  از درس اول تا هفتم کتاب

...
» ادامه متن


میان ترم تاثیر قرآن در پیدایش زبان عربی

استاد صالحی  23/01/94 ساعت 16 تمام کتاب به صورت تستی

...
» ادامه متن


کامپیوتر و IT

ریاضی

زمین شناسی

کشاورزی

امتحانات میان ترم و بازدید دروس استاد کلالی

درس عملیات کشاورزی میان ترم 05/02/94 ساعت 11 از صفحه 83 تا 202 کتاب و بازدید همان روز ساعت 12 ---- درس میوه کاری میان ترم 05/02/94 ساعت 11  تا ابتدای صفحه 87 کتاب و بازدید ساعت 12 همانروز.

...
» ادامه متن


میان ترم درس آبخیزداری

استاد شیر محمدی 07/02/94 ساعت 14 تا صفحه 86 کتاب

...
» ادامه متن


بازدید درس عملیات کشاورزی

استاد کلالی  29/01/94 ساعت 10

...
» ادامه متن


امتحانات میان ترم استاد کلالی

درس  میوه کاری  05/02/94 ساعت 12 تا ابتدای صفحه 82 کتاب .... بازدید از باغ میوه ساعت 13 ----- درس عملیات کشاورزی 19/02/94 از فصل 4 جزوه درسی ساعت 10  .... بازدید از مزرعه ساعت 11

...
» ادامه متن


میان ترم هوا و اقلیم شناسی

استاد احمدی بنکدار  05/02/94 ساعت 10  از فصل 1 تا آخر فصل 8 کتاب

...
» ادامه متن
بازدید درس عملیات کشاورزی

استاد کلالی در مورخ شنبه 22/01/94 برگزار می گردد ساعت حرکت 11 

...
» ادامه متن
میان ترم درس مبانی ژنتیک

استاد نقش بندی  در تاریخ 31/01/94 ساعت 9 کلاس 104 ( 5 فصل اول کتاب )

...
» ادامه متن

روانشناسی

کلاسهای جبرانی استاد رهنما

روانشناسی بازی یکشنبه تاریخ 06/02/94 ساعت 14-12  --- انگیزش و هیجان یکشنبه تاریخ 20/02/94 ساعت 14-12

...
» ادامه متن
امتحانات میان ترم استاد نجفی توسلی

کلیات فلسفه  16/02/94 ساعت 9 ( بخش 2 و 3 کتاب ) ----  فلسفه آموزش و پرورش  16/02/94 ساعت 11 ( فصول 4و5و6و7 )

...
» ادامه متن
میان ترم استاد اسماعیل جامی

زبان تخصصی رشته مشاوره 29/02/94 ساعت 12 ---- کلاس جبرانی و میان ترم زبان تخصصی 1 30/02/94 ساعت 8  ----- کلاس جبرانی و میان ترم زبان تخصصی 2  30/02/94 ساعت 10

...
» ادامه متن
ساعات حضور اساتید درس پایان نامه 2

استاد محمدپور تاریخ های 10/12/93- 24/12/93- 16/01/94- 23/01/94- 30/01/94- 06/02/94- 13/02/94- 20/02/94- 27/02/94 ساعت 11-8  -- استاد شخمگر تاریخ های 11/12/93- 31/01/94- 07/02/94- 08/02/94- 21/02/94- 28/02/94 ساعت 13-10  تاریخ های 20/12/93- 19/01/94 ساعت 11-8

...
» ادامه متن
ساعات حضور اساتید درس پایان نامه 1

استاد رهنما یکشنبه هر هفته ساعت 16-14   --  استاد یوسفی دوشنبه هر هفته ساعت 14-12  --  استاد ایوبی پنج شنبه هر هفته ساعت 13-30/11  --  استاد حمید تیموری پنج شنبه هر هفته مراجعه گردد. --  استاد رضوی دوشنبه هر هفته ساعت 16-14 (ساختمان فاز 3 ...
» ادامه متن

امتحانات میان ترم استاد رهنما

انگیزش و هیجان تاریخ 19/02/94 ساعت 14-12 (فصل اول تا پایان فصل ششم ) -- روانشناسی بازی تاریخ 19/02/94 ساعت 16-14 (فصل اول تا پایان فصل سوم ) -- تفکر و زبان تاریخ 13/02/94 ساعت 14-12 (فصل اول تا پایان فصل هفتم ) -- فیزیولوژی اعصاب و غدد تاریخ 13/02/94 ساعت 16-14 (فصل اول تا پایان فصل ششم )< ...
» ادامه متن

کلاس جبرانی روانشناسی اعتیاد

استاد جمشیدی فرد تاریخ 02/02/94 ساعت 14-12

...
» ادامه متن

حقوق

امتحانات میان ترم استاد احمدی آهنگری

مقدمه علم حقوق  06/02/94 ساعت 1330 --- حقوق اساسی 1  08/02/94 ساعت 1130 --- حقوق اساسی 2  23/02/94 ساعت 1330 --- جزای عمومی 1  20/02/94 ساعت 1130 -- جزای عمومی 2  16/02/94 ساعت 1530 --- آیین دادرسی کیفری 1  23/02/94 ساعت 1130 ---- آیین دادرسی کیفری 2  23/02/94 ساعت 1530 --- جزای اخ ...
» ادامه متن

امتحانات میان ترم استاد اسماعیل زاده

متون فقه 1  01/02/94 ساعت 9 از صفحه 50 تا 193 کتاب --- متون فقه 3  01/02/94 ساعت 10 کل کتاب --- قواعد فقه 2  01/02/94 ساعت 11 کل کتاب

...
» ادامه متن
امتحانات میان ترم استاد صفدرزاده

اصول 1  01/02/94 ساعت 930 از صفحه 76 تا 257 ----  قواعد فقه 1   01/02/94 ساعت 9 از ابتدا تا صفحه 178 کتاب

...
» ادامه متن
دریافت برنامه کلاسی آقای دکتر غلامرضاپور

اینجا کلیک کنید...

...
» ادامه متن
قابل توجه دانشجویان درس حقوق بین الملل عمومی 1

این درس در تاریخ های اعلام شده به جای ساعت 10 تا 12 ساعت 12 تا 14 با استاد محمدی ارائه می گردد.

...
» ادامه متن

مترجمی زبان

امتحان میان ترم درس گفت و شنود 1

استاد سرفرازی تاریخ 20/02/1394 ساعت 12-10

...
» ادامه متن

کلیه رشته ها

کلاس جبرانی و میان ترم زبان عمومی

استاد اسماعیل جامی 30/02/94 ساعت  14-12

...
» ادامه متن
ستاد آزادی ( زبان خارجه- عمومی )

تاریخ های 25/12/93- 07/02/94- 14/02/94 از ساعت 10-8 به ساعت 12-10 تغییر کرد.

...
» ادامه متن